Archiwum zakładowe

W archiwum przechowywane są dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, np. sprawozdania finansowe, plany finansowe, księgi główne, dowody księgowe, listy płac, akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry wydanych legitymacji, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry wydanych zaświadczeń, rejestry świadectw, księgi ewidencji uczniów, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki ustaw.

Dostęp: w zależności od wnioskowanych informacji może być konieczność wykazania interesu prawnego lub zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

Dział: Sekretariat szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami).

metryczka


Wytworzył: Jolanta Koszek - Dyrektor (1 września 2012)
Opublikował: ciura_a (6 sierpnia 2013, 14:34:47)

Ostatnia zmiana: Tomasz Bugajczyk (29 czerwca 2017, 14:07:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2645