Regulamin Rady Rodziców

UCHWAŁA RADY RODZICÓW
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37
z dnia 23 maja 2016
 
 
 
W sprawie: Regulaminu Rady Rodziców
 
 
Stosując przepisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
( Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) oraz postanowienia § 6 ust. 1 Statutu Przedszkola nr 37 w Częstochowie zostaje uchwalony Regulamin Rady Rodziców następującej treści:
 
 
REGULAMIN RADY RODZICÓW
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37
 
 
§ 1
Postanowienie ogólne
1.     Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.
2.     Rada Rodziców stanowi reprezentację oraz organ wykonawczy rodziców, opiekunów wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.
3.     Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz organem nadzorującym przedszkole.
 
 
§ 2
Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 37 przy ulicy Sportowej 85 w Częstochowie,
2)    dzieciach  - należy przez to rozumieć wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola,
3)    rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola,
4)    oddziale – należy przez to rozumieć podstawową  jednostkę organizacyjną przedszkola, złożoną z dzieci w zbliżonym wieku,
5)    Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców,
6)    dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola,
7)    nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, opiekuna danego oddziału w przedszkolu,
8)    regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 37 w Częstochowie
9)    planie finansowym – należy przez to rozumieć określanie planowych wpływów w oparciu o ustaloną składkę na rzecz Rady rodziców oraz wydatkowanie oparte o plany miesięczne .
 
 
§ 3
Ogólne zebranie rodziców
 
1.     Pierwsze w danym roku szkolnym ogólne zebranie rodziców obligatoryjnie zwołuje dyrektor w pierwszych tygodniach danego roku szkolnego.
2.     Inne niż określone w punkcie 1, ogólne zebrania rodziców mogą zostać zwołane na wniosek:
a) Rada rodziców
b) co najmniej dziesięciu Rodziców
- wniosek powinien zawierać zakres przedmiotowy zebrania i zostać doręczony Przewodniczącemu,
c) dyrektora.
 
 
 
§ 4
Cele i zadania Rady Rodziców
 
1.     Współdziałanie z Przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania przez rodzinę i przedszkole w procesie wychowawczym i dydaktycznym.
2.     Uczestniczenie w życiu Przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy Przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci.
3.     Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców w istotnych sprawach dotyczących przedszkola.
4.     Inicjowanie prac na rzecz przedszkola.
5.     Podejmowanie działań służących zwiększaniu funduszy oraz wyposażania przedszkola.
6.     Gromadzenie własnych funduszy dla wspierania działalności przedszkola  z dobrowolnych składek i innych źródeł.
7.     Udzielanie pomocy finansowej na rzecz inwestycji prowadzonych w przedszkolu.
8.     Przekazywanie rodzicom informacji o udzielonej pomocy finansowej rady na rzecz przedszkola.
 
 
§ 5
Kompetencje Rady Rodziców
 
1.     Zbieranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji przedszkola i władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spraw przedszkola z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dydaktycznych, planu finansowego, warunków pracy przedszkola itp.
2.     Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego placówki, programu profilaktyki
3.     Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki
4.     Opiniowanie programów wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników
5.     Może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela
6.     Może wyrazić opinię o nauczycielu, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego.
7.     Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
8.     Pomaganie w organizacji zajęć dydaktycznych, imprez, wycieczek, warsztatów, konsultacji ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog itp.
9.     Podejmowanie konkretnych działań wspomagających realizację statutowych funkcji przedszkola.
10.                       Delegowanie dwóch przedstawicieli rodziców do prac Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
11.                       Rada w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać ogólne zebranie rodziców.
 
 
§ 6
Zasady działalności finansowej Rady
 
1.     Podstawowy fundusz Rady powstaje z dobrowolnych składek rodziców,
a) wysokość minimalnej składki na rzecz Rady ustala się na zebraniu ogólnym rodziców, w głosowaniu większością kwalifikowaną ¾ głosów obecnych rodziców,
b) rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą od ustalonej składkę ,
c) pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy oraz dowody wpłaty stanowiące druk ścisłego zarachowania
2.     Fundusze Rady mogą być przeznaczone na:
a) organizację teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci oraz konsultacje ze specjalistami lub warsztatów szkolnych dla rodziców,
b) zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola,
c) współfinansowanie remontów oraz innych inwestycji prowadzonych na rzecz przedszkola, w celu podnoszenia standardu budynku i placu zabaw przedszkola,
3.      Rada upoważnia dyrektora do finansowania funduszami Rady zgodnie z ustalonym planem finansowym w zakresie wydatków,
4.     Fundusze Rady przechowywane są w kasie Przedszkola.
 
 
§ 7
Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców
 
 
1.     Rada składa się z trzech reprezentantów z każdego oddziału.
2.     Osoby reprezentujące oddział wybierane są przez rodziców dzieci tego oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym rodziców.
3.     Rada, na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu, wybiera spośród siebie, w drodze głosowania, osoby pełniące funkcję:
a) Przewodniczącego rady,
b) Skarbnika rady
c) Sekretarza Rady
4.     Udział rodziców nie wchodzących w skład Rady w posiedzeniach Rady, może odbywać się bez prawa głosu na zasadzie:
a) indywidualnego zgłoszenia osoby  zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
b) propozycji członków Rady, rodziców bądź dyrektora.
5.     Odstąpienie członka Rady od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze:
a) złożenia rezygnacji,
b) odwołania na wniosek rodziców danego oddziału lub członków Rady po uprzednim głosowaniu, zwykłą większością głosów.
6.     Wszyscy członkowie Rady pełnią funkcje społeczne.
 
 
§ 8
Kadencja Rady Rodziców
 
1.     Kadencja członków Rady trwa 1 rok, rozpoczyna się i kończy po upływie dni, w którym odbyło się pierwsze w danym roku szkolnym zebranie ogólne rodziców,
2.     W skład Rady kolejnej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w roku poprzednim,
3.     Przewodniczący Rady lub inna upoważniona przez niego osoba przekazuje Przewodniczącemu Rady kolejnej kadencji wszystkie sprawy związane z działalnością, w tym finansową Rady.
 
 
§ 9
Tryb pracy Rady Rodziców
 
1.     Decyzje Rady, w szczególności finansowe, podejmowane w drodze uchwał w głosowaniu zwykłą większością głosów na posiedzeniach Rady przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2.     Podejmowane przez Radę uchwały są wnoszone do protokołu z posiedzeń Rady
3.     Protokoły z posiedzeń Rady przekazywane są do wiadomości dyrektora
4.     W sprawach zwykłego zarządu decyzje w imieniu Rady może podejmować jej przewodniczący w porozumieniu ze skarbnikiem i sekretarzem, informując o podjętych działaniach pozostałą część członków Rady na najbliższym posiedzeniu Rady.
 
 
§ 10
Zadania członków Rady Rodziców
 
1.     Zadaniem Przewodniczącego Rady jest:
a) kierowanie działalnością i całokształtem prac Rady,
b) opracowanie projektu planu pracy Rady wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z pracy i planu finansowego przedszkola,
c) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady, włączanie ich do realizacji planu pracy,
d) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady
          e) kierowanie działalnością finansową Rady
          f) składanie sprawozdania z pracy oraz działalności finansowej Rady za 
              mieniony rok szkolny na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym
              roku
          g) przekazanie dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej opinii i postulatów Rady
              dotyczących działalności przedszkola,
          h) reprezentowanie stanowiska Rady na zewnątrz.
2.     Zadaniem Skarbnika Rady jest :
a) organizacja techniczna i obsługa wpływów i wydatków finansowych
b) czuwanie nad realizacją planu finansowego
c) czuwanie nad prawidłowym, celowym oraz oszczędnym gospodarowaniem
funduszami Rady,
d) prowadzenie i sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady,
3.     Zadaniem sekretarza Rady jest :
a) prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń Rady, w szczególności:
- przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom posiedzeń,
- przyjmowanie do protokołu zadań odrębnych członków Rady,
b) prowadzenie korespondencji Rady, w szczególności:
- obwieszczanie stosownych uchwał  Rady,
 
 
§ 11
Nadzór nad działalnością Rady Rodziców
1.     Nadzór nad działalnością Rady sprawują rodzice podejmując decyzję na ogólnym zebraniu rodziców,
2.     Rodzice obecni na ogólnym zebraniu mogą odwołać poszczególnych członków Rady lub całą Radę w głosowaniu zwykłą większością głosów
3.     Rodzice obecni na ogólnym zebraniu mogą powołać Komisję Rewizyjną Rady:
a) Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków,
b) Rodzice spośród siebie wybierają członków Komisji Rewizyjnej  na ogólnym zebraniu  rodziców w głosowaniu zwykłą większością głosów
c)Rada rodziców ma prawo wyznaczyć swojego przedstawiciela do  prac Komisji Rewizyjnej Rady,
d) Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady jest kontrola dokumentów finansowych i stanu kasy Rady oraz przedstawienie rodzicom opinii rodziców dotyczącej rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady.
 
 
Postanowienie końcowe
 
1.     Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały
2.     Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.
3.     Decyzja o zmianie Regulaminu może zostać podjęta na posiedzeniu Rady w drodze głosowania większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

metryczka


Wytworzył: Anna Lis -Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 (12 listopada 2007)
Opublikował: Dorota Fujarska (4 czerwca 2017, 17:09:13)

Ostatnia zmiana: Dorota Fujarska (18 czerwca 2017, 18:20:00)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3327