Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja finansowo - księgowa

Dostęp:  księgowośćPodstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [...]

Ewidencja chorobowa

Dostęp:  księgowość, „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [...]

Rejestr zaświadczeń Rp – 7

Dostęp:  księgowość, „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Listy płac

Dostęp:  księgowość, Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Dostęp:  księgowość, „Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  Podstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Akta osobowe pracowników

Dostęp:  księgowość, Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  Podstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja czasu pracy i urlopów

Dostęp:  księgowość, Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  Podstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Dostęp:  księgowość,  Podstawa prawna  Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja aneksów do świadectw dojrzałości

Dostęp:  sekretariat „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 27 stycznia 2017 r. [...]

Ewidencja świadectw dojrzałości

Dostęp:  sekretariat „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 27 stycznia 2017 r. [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp:  sekretariat „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 27 stycznia 2017 r.   [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r.   [...]

Rejestr/dziennik korespondencji

Dostęp sekretariat: „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Typ: rejestrDostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: rejestrDostęp: sekretariat,  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: ewidencjaDostęp: sekretariat Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  [...]

Księgi Ewidencji

Typ: ewidencjaDostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi Arkuszy Ocen

Typ: archiwumDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: § 13 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: księgowość/kadry „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp:  sekretariat „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi Uczniów

Dostęp: sekretariat, „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: biblioteka Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: sekretariat „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp:  sekretariat „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 27 stycznia 2017 r. [...]

metryczka