Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne

Dostęp: bibliotekaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: sekretariat dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat,  po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Ewidencja kontroli

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Zarządzenia Dyrektora

Dostęp:sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp:  sekretariat,  po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia [...]

Księga uczniów/podopiecznych

Dostęp: sekretariat  po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności [...]

Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne

Dostęp: Sekretariat  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze [...]

Arkusze ocen

Arkusze ocen Typ: Archiwum. Dostęp: Sekretariat po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Akta osobowe pracowników

Dostęp: sekretariat dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. ( Dz.U Nr 112 z dnia 31.12.1999, poz. [...]

Ewidencja uczniów

  Dostęp: Sekretariat   po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. ( Dz.U Nr 112 z dnia 31.12.1999, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie nr 3360/06 z dnia [...]

Rejestr wydawanych zaświadczeń

Dostęp: Sekretariat po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. ( Dz.U Nr 112 z dnia 31.12.1999, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie nr 3360/06 z dnia 06.11.2006 r. [...]

Rejestr legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat  po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. ( Dz.U Nr 112 z dnia 31.12.1999, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie nr 3360/06 z dnia [...]

Rejestr świadectw

Dostęp: Sekretariat po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. ( Dz.U Nr 112 z dnia 31.12.1999, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie nr 3360/06 z dnia 06.11.2006 r. [...]

metryczka