Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga kontroli

Dostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat szkoły; Dane z rejestru są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120) [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: sekretariat szkoły; Dla osób wykazujących interes prawny Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1 [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: gabinet dyrektora, archiwum; Dane są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: gabinet dyrektora, archiwum; Dane są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: sekretariat szkołyDane z rejestru są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie [...]

Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: archiwum; Dane z rejestru są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Częstochowie

Dostęp: Dyrektor szkoły;Dane są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082); Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do [...]

Ewidencja pracowników zwolnionych

Dostęp: sekretariat szkoły; Dane są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna:  art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Dostęp: sekretariat szkoły; Dane są udostępniane z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych  [...]

Księga Uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: Dyrektor szkołyPodstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [...]

metryczka