Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: rejestr Dostęp: sekretariat Dział: Dyrektor Szkoły  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności [...]

Dzienniki lekcyjne

Typ: archiwum Dostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Dział: Dyrektor Szkoły  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwum Dostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Dział: Dyrektor Szkoły  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: rejestr Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Dział: Dyrektor Szkoły  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w [...]

Rejestr skarg i wniosków

typ: rejestr Dostęp: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami) Dział: Dyrektor Szkoły  Podstawa prawna: [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Typ: ewidencja Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkoły Dział: sekretariat  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencja Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: administracja Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: ewidencjaDostęp: W godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: administracja Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami)  [...]

Księga kontroli

Typ: rejestr, archiwum Dostęp: W godzinach pracy sekretariatuDział: sekretariat  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ: rejestr, archiwum Dostęp: Za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowychDział: Dyrektor Szkoły  Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ: ewidencja Dostęp: W godzinach pracy bibliotekiDział: biblioteka szkolna  Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Typ: rejestr  Dostęp: Dyrektor Szkoły Dział: Dyrektor Szkoły  Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)  [...]

Ewidencja pracowników zwolnionych

Typ: archiwum  Dostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - w godzinach pracy sekretariatu szkoły Dział: sekretariat  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja [...]

Księga Arkuszy Ocen

Typ: archiwumDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Księga ewidencji uczniów Gimnazjum nr 12

Typ: ewidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatuDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Ewidencja pracowników Gimnazjum nr 12

Typ: ewidencjaDostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - W godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie [...]

Dokumenty pedagogiczne zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 41

Typ: archiwumDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

metryczka