Deklaracja dostępnośći

Deklaracja dostępności

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 43 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mp43.czest.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-07.

Dokonano przeglądu i aktualizacji w dniu 28.03.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Powody wyłączenia:
strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji imetoda ocenydostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Jarzębska, e-mail:mp43@czestochowa.edukacja.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 362 30 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie funkcjonuje w jednym budynku, przy ul. Bronisława Czecha 17.
Budynek główny przy ul. Bronisława Czecha 17.
Na teren przedszkola można wejść korzystając z trzech furtek lub szerokiej bramy, która jest otwarta w godzinach urzędowania przedszkola. Budynek posiada dwa wejścia: główne i ewakuacyjne. Wejście główne do budynku znajduje się od strony frontu, wejście ewakuacyjne jest z prawej strony budynku. Wejście główne przeznaczone jest dla dzieci, rodziców, personelu oraz interesantów. Przy dwóch furtkach zniesione są bariery architektoniczne, trzecia furtka (główna) posiada 4 stopnie. Główne drzwi wejściowe dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych, po prawej stronie znajduje się dzwonek w celu przywołania osoby, która ręcznie otworzy drzwi. Budynek posiada szerokie korytarze przystosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma wydzielonego obszaru kontroli. W gabinecie dyrektora dostępny jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół przedszkola. 
Budynek ma 2 kondygnacje, aby wejść na piętro należy pokonać 22 stopnie. W budynku nie ma windy. Aby osoba niepełnosprawna ruchowo dostała się na I piętro, może skorzystać z dostępnego schodołazu. Toaleta dla osób dorosłych znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia, brak możliwości wjazdu wózkiem. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne. Każdej osobie z niepełnosprawnością, w budynku - intendentka lub referentka, pomoc nauczyciela zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. Jeśli zaistnieje potrzeba kontaktu z nauczycielami poszczególnych grup, można skorzystać z zamontowanego w szatni domofonu połączonego z każdą grupą przedszkolną.
Budynek, przy głównej furtce, posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku głównego Przedszkola Integracyjnego nr 43. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest WIOLETTA SOCHA, mp43@edukcja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3623033. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie, ul. Czecha 17. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Czecha 17.
  • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i sale na parterze oraz sale na piętrze, na które można się dostać za pomocą schodołazu. W budynku nie ma wind. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy salach dydaktycznych ( 4 toalety).
  • Dojście i wejście do budynku są na jednym poziomie bez progów. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.
  • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym niewidomych i słabowidzących.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024-03-28

metryczka


Wytworzył: Dotora Jarzębska - dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 19:46:00)

Ostatnia zmiana: Barbara Polak (28 marca 2024, 08:35:30)
Zmieniono: Przegląd deklaracji i aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16500