Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Kościelny, sp29@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 362 71 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Obydwa główne od ulicy św. Rocha. Kolejne dwa znajdują się od strony boiska szkolnego. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków od strony św. Rocha. Sekretariaty obsługi znajdują się po prawej oraz lewej stronie od wejścia głównego.
  • Opis dostępności korytarzy: blok sportowy - 1 szt. Strona prawa od strony wejścia głównego - 2 szt. korytarzy, hol główny - 1 korytarz. Od strony wejścia głównego strona lewa: 4 szt. korytarzy. Opis dostępności schodów: od wejścia głównego strona prawa: 1 ciąg schodów. Od wejścia głównego strona lewa: 2 ciągi (1 piętro i 2 piętro) Opis dostępności wind: od wejścia głównego po stronie lewej na parterze - 1 szt. windy. Opis dostępności toalet: 21 szt. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
  • Opis dostępności pochylni: 1 szt. (forum) Opis dostępności indukcyjnych: radiowęzeł na terenie całej szkoły. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. W budynku na parterze osoba niepełnosprawna może korzystać w pełni z korytarzy, które posiadają wjazd/zjazd przy każdych ze schodów co umożliwia dostępność do korzystania z windy
  • Przed budynkiem posiadamy miejsca parkingowe. Parking jest zamykany szlabanem, co daje możliwość po wcześniejszym umówieniu się rezerwację miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności w dniu 2023-03-30

metryczka


Wytworzył: Iwona Nędzyńska-Mól - dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 19:55:53)

Ostatnia zmiana: Jakub Kościelny (30 marca 2023, 21:57:45)
Zmieniono: Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7275