Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024-03-28

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Nurek, sp16@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343657674. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Szkoła posiada 3 wejścia do budynku szkoły: • Wejście nr 1 od strony ul. Czołgistów dla pracowników, rodziców, gości, interesantów. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków; • Wejście nr 2 od strony ul. Czołgistów (wejście okazjonalne, wykorzystywane zgodnie z potrzebami). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków; • Wejście nr 3 od strony ul. Powstańców dla uczniów (rodziców). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków. Wejście prowadzi z klatki schodowej do szatni. W godzinach pracy szkoły przy wejściu nr 1 i nr 3 są pracownicy obsługi, którzy monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.
  • Budynek szkoły ma 3 kondygnacje (poziomy). Na każdą kondygnację prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. W budynku nie ma wind, toalet - dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, za zgodą dyrektora szkoły.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Nurek - dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 21:13:20)

Ostatnia zmiana: Janusz Frej (28 marca 2024, 07:25:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14851