Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi kontroli zewnętrznych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Kartoteki zarobkowe

Kartoteki zarobkoweDostęp: pokój nr 93, w zależności od wnioskowanego dokumentu wymagany interes prawny lub udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Rejestr wydanych kart rowerowychDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady PedagogicznejDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Akta osobowe byłych pracownikówDostęp: Archiwum szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem [...]

Księgi inwentarzowe

Księgi InwentarzoweDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania

Rejestr Druków Ścisłego ZarachowaniaDostęp: pokój nr 93Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.  [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr Skarg i WnioskówDostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora SzkołyDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. [...]

Ewidencja Zbiorów Bibliotecznych

Dostęp: Biblioteka SzkolnaPodstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27-06-1997 r. ( Dz.Urz. 1997 nr 85, poz. 539 ) [...]

Akta Osobowe Aktualnie Zatrudnionych

Dostęp: pokój nr 93, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr Świadectw Szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

KSIĘGI EWIDENCJI UCZNIÓW

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i [...]

ARKUSZE OCEN UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

Dostęp: Archiwum szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i [...]

DZIENNIKI LEKCYJNE I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Dostęp: Pokój nauczycielski, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

KSIĘGI PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

metryczka