Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Umów

Dostęp: Sekretariat w godzinach pracy, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: sekretariat, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...]

Księga kontroli

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...]

Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ : ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat ZSP3Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ : ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat ZSP3Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marc 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw , [...]

Księgi Arkuszy Ocen

Typ : ArchiwumDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor ZSP3Podstawa prawna: Rozporządzenie [...]

Księgi Ewidencji

Typ : EwidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ : EwidencjaDostęp: Bez ograniczeń - w godzinach pracy biblioteki .Dział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dni 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów [...]

Księgi Inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ : Ewidencja Dostęp: Dostępne  - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. , Nr 76 , poz .694 ze zmianami [...]

Księgi Uczniów

Dostęp: Dostępne dla osób , których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ : Archiwum.Dostęp: Sekretariat - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Dyrektor ZSP3Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 1991 r. ( Dz.U . [...]

Rejestr Aktów Nadania Stopnia Nauczyciela Kontraktowego

Rejestr Aktów Nadania Stopnia Nauczyciela Kontraktowego wydanych przez dyrektora szkoły.Dostęp: W sekretariacie ZSP3Dział: Dyrektor ZSP3Podstawa prawna: Komórka prowadząca: Dyrektor Szkoły Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ : RejestrDostęp: Sekretariat - w godzinach pracy, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Dyrektor ZSP3Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: RejestrDostęp: Dla osób posiadających interes prawny -za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor ZSP3Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: RejestrDostęp: Uchwały są dostępne w sekretariacie zespołu w godzinach pracy sekretariatu .Dział: Dyrektor ZSP3Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.( DZ.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami ) [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwumDostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

metryczka