Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków uczniów.

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Ewidencja czytelników.

Dostęp: Biblioteka szkolna z zachowaniem ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu [...]

Księgozbiór

Dostęp: Biblioteka szkolna.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

Książki nadzoru budowlanego.

Dostęp: sekretariat szkoły. Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr przyjęć uczniów do klasy pierwszej.

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Rejestr wydawanych zaświadczeń o uczniu.

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Ewidencja zarządzeń dyrektora

Dostęp: sekretariat szkoły.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej.

Dostęp:sekretariat szkoły z zachowaniem ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.)Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.

Dostęp: sekretariacie szkoły.Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr kontroli

Dostęp: Sekretariat szkoły.Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły z zachowaniem ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.)Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Rejestr faktur i umów

Dostęp: Księgowość  z zachowaniem ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.) Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Dokumentacja finansowo-księgowa

Dostęp: księgowość IV LO im. H. Sienkiewicza Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Dostęp: sekretariat szkoły z zachowaniem ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.)Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Archiwum (dzienniki z poprzednich lat), serwer IV LO - aktualne dzienniki z zachowaniem ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacji

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Ewidencja zwolnień lekarskich

Dostęp: Księgowość  dla osób których dotyczy lub  wykażą interes prawny (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). – w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Dział: Kadry. Podstawa prawna: [...]

metryczka